注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

linyuyan

The only way on earth to multiply happin

 
 
 

日志

 
 

人教版三年级下册语文复习资料  

2016-06-07 16:25:53|  分类: 教学资料 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

复习练习卷(一)

第一单元           

yàn  zǐ   ɡǎn  jí   qīnɡ  kuài    chì  bǎnɡ   jiǎn  dāo    wěi  

           )(         ) (      )        ) (      

h  po   wēi  fēnɡ  wǔ   dǎo    jù  lǒnɡ    pí  juàn    dàng  yàng

    ) (       )(       ) (      ) (       ) (         

zēnɡ tiān  zàn  ɡē  ǒu  ěr    wàn zǐ qiān hónɡ   lián  penɡ   bì  

(     )(      )(       )(             )(        )(       )

dào  tián   yī zhuǎn yǎn   è ɡuò   yīn  fú    qīnɡ tínɡ     wū  hēi

     ) (         )(       )(      ) (        (        

ɡuānɡ jǐnɡ     huā  qīnɡ xiānɡ āi  āi  jǐ  jǐ     liè     shanɡ 

(      )(        )(        )(          )(       )(       )

jī   línɡ  piān piān qǐ wǔ   bǎo zhàng ɡuānɡ cǎi duó mù   yǎn zòu    fǎnɡ

     )(            )(      )(              )(         (      ) 

第二单元    

cuì   niǎo  táo  tuō  fù  bù    lí  mínɡ  chèn  shān   hónɡ shuǐ   ruì   shì

      )(       )(      )(      )(        )         )(        ) 

dǒu  qiào   zhòu jiànɡ   qīnɡ cuì      fēi    yī  zhǎ  yǎn   cháng  tú  bá shè

       )(        )(             )(            )(               )

tǔ pào pào   wēn nuǎn     wēnɡ   shí   bì   zhèng  fǔ   chénɡ qiān shànɡ wàn

(      ) (      ) (      ) (     ) (      ) (                    )

zhuān  liè   ōu  zhōu   liè  chē  qǐ   chénɡ  tòu  liànɡ   zhàn  lán  chuǎn     

      ) (     ) (     )(         )(       ) (       (        ) 

shū   shì   fēnɡ  lì     qì  wēn     pí   láo      yǎnɡ    shān  ɡǔ    ɡōnɡ  

      )(        )(         )(         )(        )(        ) (        )

zhènɡ  fǔ     jiù   hù    kāi  dònɡ    lí   tián  zhì  xiè     fánɡ  luǒ

(       ) (       )(          )(        )(        )(        

yīnɡ yǒu  jìn  yǒu   yù  yù  cōnɡ  cōnɡ     hán  jiāo  pò   wé  ɡǎn

              ) (                ) (              )(        

 

第三单元

yù   yán   bàn  shǎnɡ   wánɡ  yánɡ bǔ  láo   shěn   shì       xián

      )  (                          ) (        )(         )

 kū   lonɡ   ɡū  dān  shī  qún   yánɡ  juàn    dǎ   liè     dà  chī yì  jīng

(       )(                 )(         )(         ) (              

diāo   zǒu   dà   yàn   jiē   fanɡ  jiǎo   dù   hòu   huǐ  quàn  ɡào

        )(       )(         )(       )(        )(        

pán   chan  jiǎnɡ tái   liè   kāi   jiào   huì   yìnɡ yào    bēi   cǎn

       )(       )(        )(        )(        )(        

jīnɡ ɡōnɡ zhī   niǎo   wèi   ɡuó    shè   jiàn   hé  yán  yuè  sè    běn   shi

               ) (         )(         )(               ) (       

dà  chī    jīnɡ  yù       dīnɡ  zhǔ   qián  pái     kào   biān

(            )(        )(         )(         ) (        

zhǔn  què    shén  qínɡ   yán       lún   liú   shú   xī   xiānɡ  sì

(        )(         )(         )(        )(       )(        )

第四单元

sài    pǎo   jì   rán   pái  chú    fānɡ biàn   ɡù   yì   yōu  shānɡ   bù   liào

       ) (      )(       ) (       )(     ) (       )(           )

 c   xù  ān   wèi   qínɡ bù  zì  jīn   qī   piàn   shí   huà    yì    lùn

(      )(        )(             ) (      ) (      ) (           )

dù   ɡuò  jiē   dào  rì  yuè  rú  suō   lù  xiàn   ɡuān  zhònɡ    jiè   chǐ

     )(       )(              )(        )(          )(           )

 kuánɡ  bēn   xínɡ  rónɡ  zhǔ   xí   lónɡ zhònɡ   jù   lè        yān    mò

(         )(         )       )(          )(           (            )

 fèn   nù   yònɡ  tú    jiānɡ  lái    jiǎ  ruò    jiǎn  yuè   tiāo  xuǎn   yuán  ɡù

       )(        )(         )(        )(        )(         (         ) 

shānɡ dìnɡ     yā  què  wú  shēnɡ   jié   zhī   duì   wǔ   shòu  yì    chénɡ  rèn

(        ) (                 )(       ) (      ) (      ) (            )

chén  mò   jú  miàn    xiàn  mù  suī  rán    shènɡ dà    shí   jiànɡ   suō   huí

(       )(        )(       )(        )(        )(          ) (        )

rén  shān  rén  hǎi  ténɡ  ài   jiū   zhènɡ shǔ  jiǎ   dú   zì    bào   fù

               )(      )(         )(      )(       ) (         )

chāo   xiě      shuǐ  chénɡ xīn chénɡ yì

       )(         )(                

第五单元练习

z    hè    xiāo  xi   shén  qi  shí zú    què  rèn     shì   fǒu    tuò   

       ) (      )(               )(         )(         ) (         )

xǐ  chū  wànɡ wài   zuǒ  ɡù  yòu  pàn   chónɡ  fù    jiǔ   jīnɡ     yǒnɡ   chū

(               )(                 )(         (         (             )

 fán  nǎo    yī   yuàn   zuàn  shí   cǎo  diàn   dì    ɡěi   chén jìn

(        )(        )(        )(         )(       )(        

qià    hao   huǎn  hé   wài  pó   jiàn  yì    jīnɡ   xǐ    biǎo  dá

       )(        )(        )(       )(       )(          

 xiǎnɡ shòu   yī   shēnɡ   cōnɡ cōnɡ mánɡ mánɡ   hù   shì  shū   xuè

(         )(        ) (                  )(       )(        )

x   xínɡ  yǎn    ɡài   zhì  zhǐ   quán   tóu  qīnɡ  róu   zhōu   wéi

(       )(        )(         )(        )(       )(         )

xùn      jiāo      shuǐ ɡuàn   fǎn  zhènɡ   rěn   bù   zhù

(     )(        )(         )(          )(            

第六单元练习

cùn   cǎo  bù    lǎo   shǔ   chà  bù  duō   ɡū  jì      shè   shī    chǎnɡ  kāi

             )(       )(            )(      ) (        (           )

 dǐ    shànɡ wēn  dù   nián  línɡ  pò    jí  dài   ɡānɡ  tiě  liàn  liàn   shě

(          )(       )(         )(             )(       (              )

 rè   liànɡ      jiào   zhuānɡ   jia   shén   mì    shēnɡ  cún      zàn    tàn

(        )(        )(          )(          )(          ) (        )

rèn   hé   fán   zhí   shū   cài   cénɡ   jīnɡ jiànɡ   lín   shā   jūn

     )(         )(         )(       )(        )(         

yù    fánɡ shì   jiè   chuan  shuō    tàn  suǒ    wǎnɡ  luò   xīn   

(       )(       )(          )(         )(         )(      

 yè    mù   xuán   ɡ    ào      nǔ   lì   dēnɡ   shànɡ    ɡōnɡ  nénɡ

(       )(           )(        )(      )(          (             )

 

 yī   dàn   xìn     xī   biàn   bù   xìn   xiānɡ         hǎi

       (       ) (       )(          )(                

 

第七单元练习

 hónɡ tónɡ tónɡ   wǎn   xiá   lànɡ  huā   shuì   jiào   shuì   mènɡ   biāo zhǔn

             )(        )(         )(         )(          )(         )

 jià    rì   bèi   bāo   fánɡ   zhǐ        zi   qī   hēi   tāo  qián      chǐ

(       )(        )(        ) (      ) (     ) (        ) (        )

 Wú  yǐnɡ  wú  zōnɡ   huānɡ  wú  rén  yān   xiǎo  zhèn   chǔ   jìnɡ   wǎn fàn

(                  )(                  ) (       ) (       (         ) 

jiāo    yì   bí     zi   yóu    yù   shuāi   dǎo   shù   qǐ     jí    jiānɡ

(      ) (     ) (        ) (        ) (      ) (          )

 fèi    yònɡ   yóu   lǎn  ɡōnɡ  yì  pǐn    mínɡ bù xū chuán     mú  yī  yànɡ

(         )(        )(            ) (              )(            ) 

yóu   rén  rú  zhī   zhuànɡ ɡuān   chū   shòu   tān   diǎn  chén   liè

              ) (          )(        ) (       )(        

ɡòu    sī      ɡuān   duān  zhènɡ   ɡuān    shǎnɡ   qīnɡ  xī    biàn

       )(        ) (         ) (          )(                  ) 

第八单元

ɡuǎn   lǐ   rén     yān   xī   shǎo   lǎo  bǎi  xìnɡ  yǎn   zhēnɡ zhēnɡ 

(       ) (       )(          )(            )(               

 hàn   zāi   yínɡ   jiē  tú    di   pū   ténɡ    xīn  diào  dǎn      xià

(        )(       )(       )(        )(               )(      

qú   dào   ɡuàn  ɡài    shōu  chenɡ   hōnɡ lónɡ lónɡ     lù   chū       tǎo

      )(          )(         ) (             )(        ) (      )

xiónɡ xiónɡ dà  huǒ   wéi    kùn   zhēnɡ  zhá    xī   miè   pēn   huǒ  tōu  tīnɡ

(               ) (         )(          )(        ) (       )(        )

 q   shǎo   yě   liàn       tǐ   dà  pén   jīn  ɡuānɡ sì  shè    xiǎo   dé

(         )(        )(      )(       )(                 ) (        )

yún   xiá    qiǎo   hé   yún   xiāo   dù   ɡuò   pínɡ   mù   là    zhú

(       )(         )(          )(        )(        ) (      

                          复习试卷(二)

、比一比组成词。

聚(     ) 增(     ) 翩(     ) 漾(     ) 稻(     ) 符(     )

骤(     ) 曾(     ) 篇(     ) 羡(     ) 蹈(     ) 付(     

胀(     ) 剪(     ) 堂(     ) 倦(     ) 咏(     ) 宾(     

张(     ) 箭(     ) 裳(     ) 圈(     ) 泳(     ) 滨(     

蓬(     ) 仿(     ) 载(     ) 沾(     ) 装(     ) 拂(     

缝(     ) 访(     ) 裁(     ) 钻(     ) 妆(     ) 佛(     )

秆(     ) 陡(     ) 饲(     ) 喘(     ) 复(     ) 属(     )

杆(     ) 涉(     ) 词(      ) 端(     ) 腹(     嘱(     )

犁(     ) 殊(     ) 泛(      )      ) 疲(     裂(     )

黎(     ) 珠(     ) 眨(     )      ) 皮(     ) 列(      )

踏(     ) 葱(     ) 砍(     ) 裸(     ) 州(     ) 晌(      )

稻(     ) 匆(     ) 欢(     ) 颗(     ) 洲(     ) 响(      )

寓(     ) 叼(     ) 悔(     ) 猎(      惨(      )怒(      )

偶(     ) 叨(     ) 诲(     ) 猪(     ) 参(      )努(      )

劝(     ) 盘(     ) 硬(     ) 痛(     ) 辩(      )形(      )

边(     ) 般(     ) 便(     ) 通(     ) 辨(      )型(      )

悲(     ) 箭(     ) 幅(     ) 肃(     ) 瓣(      )淹(      )

排(     ) 剪(     ) 副(     ) 萧(      )辫(      )掩(      )

悉(     ) 审(     ) 悦(     ) 愈(      )抹(      )喝(      )

采(     ) 申(     ) 说(     ) 愉(      )沫(      )渴(      )

赛(     ) 慰(     ) 忧(     ) 俱(     ) 梭(      )惹(      

寒(     ) 蔚(     ) 优(     ) 具(     ) 俊(      )若(      

截(     ) 墨(     ) 替(     ) 缩(     ) 棒(      )将(     

载(     ) 默(     ) 潜(     ) 宿(     ) 捧(      )奖(     

狂(     ) 席(     ) 毕(     ) 既(     ) 愤(      )暑(      

汪(      ) 度(      ) 比(      ) 即(     ) 喷(      )  署(      )

彤(      ) 霞(     ) 陪(      ) 趁(     ) 窄(      )   宵(      )

丹(      ) 假(     ) 部(      ) 珍(     ) 炸(         霄(      )

段(      ) 漆(     ) 胆(      ) 踪(     ) 镇(         灌(      )

(      ) 凑(     ) 但(      ) 宗(     ) 殖(      )   罐(      )

摊(      ) 竖(     ) 卖(      ) 端(     ) 掏(      )   炼(      )

堆(      ) 坚(     ) 买(      ) 瑞(     ) 陶(      )   练(      )

付(      ) 构(     ) 辩(      ) 模(     ) 馆(      )   喷(      )

咐(      ) 沟(     ) 辨(      ) 莫(     ) 管(      )   愤(      )

 

二、四字词语填空。

(    )夺目    万(   )(    )   (   )(   )  (   )(   )   日月如(   )

(    )(   )  (   )(   )无声  (   )不自(   )   (   )(   )   (   )(   )

(   )(    )  (   )(   )   (   )(   )胆   (   )(   )艳   (   )(   )出  

(   )(   )   (   )(   )书   (   )(    )问  (   )(   )会神   业(   )(   )

乌黑(   )亮   俊俏轻(    ) 活泼机(   )   翩翩(   )舞   小(   )玲珑

透亮(   )活  (   )声清脆  气温(  )(  )  饥寒(  )(  ) (  )(  )跋涉

濒临死(   )   满天飞(   ) (   )处寻找    皑皑(  (  ) 郁郁葱(   

清澈(   )底   清新(  )润  各式各(   )    应(   )尽有     )(  )户户五天五(   )   (  )(  )语 (  )约(  )同  亡(  )补牢   ( )飞边(  

大(   )一惊   孤单(   )群   哈哈(   )笑   和颜(   )色   一生受(    )

连绵不(  )  (  )绵起( ) 若(  )若(  )  (  )大(   光阴(   )箭

  )月如梭   狂奔而(   )    受益(   )穷   情不自(    ) 人山人(   )

彩旗(  )扬   保持一(       知错(   )错   承(   )错误   撒腿(   )

脱口而(    (  )顾(  )盼 (  )口同( )   神气十(      极为(   )贵

寂然(   )声   四面八(   )   七(   )八舌    多( )多(  ) 不约而(   

  )渴而死    喜(  )望外   (  )(  )忙忙   (  )以(  ) 羞(  )万(  )

(  )蹑(  ) 小心( )(  ) 寸(  )不(    (  )降( ) (  )不自(  

(  )四( ) ( )不(  )待 (  )不转(    应有(  )有  (  )(  )不舍聪明能(    无( )无(  ) 荒(  )人(   平等( )易   (  )  )文

(  )(  )趄趄  名不虚(  ) (   )人如(   (  )琅( )目 各(  )各( ) 构思(   )奇  (  )  )如生   五官(  )正   爱不(  )  )   语无(  )次

清(  (  ) 房倒(  )塌    下落不(     (  )名(  )迩  ( )然大( ) 

牵牛(  )女   田地(  )(     面如土(   )  (  )(  )饶   欢(  )笑(  )(  )(  )大火  零零( )(  ) 金光四(   )  精神(   )倍  奋(  )向前

买椟(  )(  )  人(  )人(  ) ( )山峻( ) 夕阳(  )(  )

  评论这张
 
阅读(6)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018