注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

linyuyan

The only way on earth to multiply happin

 
 
 

日志

 
 

三年级下册拼音加汉字复习练习  

2016-05-25 15:28:26|  分类: 教学资料 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

三年级下册拼音加汉字复习练习

  学校                  班别             学号             姓名                   

第一单元                      

 yàn    zi     huó  po      zēnɡ  tiān      yì quān      yīn  fú      

(        )     (        )      (        )   (        )    (        ) 

 wēi fēnɡ  lüè  ɡuò      yǎn zòu       zàn ɡē      dào  tián

(        ) (           )    (         )   (         )  (         )

ɡǎn jí       chì  bǎnɡ    jiǎn  dāo     jù  lǒnɡ     āi   ái   jǐ  jǐ

(       ) (        )   (          )    (        (               )

wū   hēi     óu   ěr     ɡuānɡ jǐnɡ      hǎi  bīn      jī   linɡ 

(         ) (        )    (          )     (         )   (         )

 ɡē yǒnɡ      huà zhuānɡ       jiǎn  cái       bì  lǜ        hé  huā       

 (         ) (           )   (          )    (       )   (         

 qīnɡ xiānɡ   fǎnɡ fú shēnɡ jī   yī shɑnɡ    wú dǎo     lián pénɡ

 (        )   (               )   (        )  (        )    (        )

 piān piān qǐ wǔ   wàn zǐ qiān hónɡ       ɡuānɡ cǎi duó mù   

  (              )   (                )   (                )

qún  fāng  tǔ yàn     bǎo  zhàng    xù  rì dōng  shēng

(               )   (            )     (               )

 xī  yáng  xī xià    céng  luán  dié cuì   qīnɡ tínɡ   dòng   jìng

(                )    (                    ) (         )   (          )

 dé  shī    tūn  tǔ     gōng   shǒu    jìn   tuì     shǐ  zhōng

(        )  (        )   (           )   (        )    (          )

 hū  xī          shì  fēi         ài   zēng        pò  liè 

(       )       (          )       (         )      (        )   

  

第二单元 

cuì niǎo    qīnɡ cuì     yú wēnɡ    shí bì      jí fēi      qīnɡ chè     

(        (       )   (        ) (       ) (      ) (        )

hónɡ shuǐ  wěi ɡǎn     fù bù     yì zhá yǎn    dǎ xiāo    niàn tou

(        )  (       )   (       )   (         (        )  (         )

 sì  yǎnɡ yòu jiān yòu chánɡ    zhuān liè   qǐ chénɡ     má fɑn

(         )  (               )     (         )  (         )  (         )

 táo   tuō wēn  nuǎn    zhì  xiè     zhènɡ fǔ       zhòu jiànɡ     

(       ) (          )   (        )    (         )   (          )

 Zhàn  tái   tòu  liànɡ  ōu zhōu     ruì shì     tè  shū     wēn

 (       )  (         )  (        ) (         )  (        ) (       )

fēn fēn    pí  láo    chèn shān  shū   shì    chánɡ tú     fēnɡ xuě  

(       )  (       )   (        )  (        )   (         )   (        

jiù hù     kōnɡ tiáo     pào pào  liè chē   kāi dònɡ    yǒu qínɡ  

(        )  (        ) (       )    (      )  (       )   (        

chénɡ qiān shànɡ wàn    lí tián    jī hán jiāo pò     shān ɡǔ

 (                  ) (        )    (             )   (         )

luǒ lù     ɡōnɡ jù      jiā jù     yí dònɡ dònɡ  kuò dà    sēn lín  

(       )  (       ) (      )  (         )  (      )  (       )

   cōnɡ cōnɡ      zhàn  lán      fēnɡ  lì       chuǎn qì ér 

 (                )    (         )    (         )     (          )  

 mínɡ   tián rùn     ɡài fánɡ    yīnɡ yǒu jìn yǒu    ɡè shì ɡè yànɡ  

(      )  (        )   (           (              ) (              )  

 

第三单元 

  yán    wánɡ yánɡ bǔ láo   yánɡ juàn   kū lonɡ   quàn ɡào  (       )      (              )   (         )  (         )   (         ) 

lún liú     pán chán    yìnɡ yào   fǎ zé     lánɡ qún    wèi   ɡ

(       )  (        )   (         (        )  (        )    (          )

hòu  huǐ zhǔn quèb    ěn shi      lā xián     bēi cǎn     dǎ liè

(       )   (        ) (         )(       )(        )(        )

shè jiàn     jiē fɑnɡ   shěn shì    dà  yàn    yù   hé    bēi  tònɡ

 (       )(       ) (        )   (       ) (       ) (        )

   liè     ɡū dān shī qún    diāo zǒu    liè   kāi    dīnɡ  zhǔ      

(      ) (              )  (        ) (        ) (         )

shén  qínɡ     hé yán  yuè  sè     bǎ  shì xiānɡ  sì     yán  sù

(         ) (                ) (       )(       ) (       )

  qián pái     kào biān    bàn  shǎnɡ     shú   xī jiào  huì  

(       ) (         ) (         )  (        )  (         )

 jīnɡ ɡōnɡ zhī niǎo   dà chī yì jīnɡ     jiǎo dù      jiǎnɡ tái  

 (                )   (             )  (         )  (          ) 

qīn shēn xià hé zhī shēn qiǎn,  qīn kǒu cháng lízhī suān tián . 

(                                                                   )

rìrìxíng ,bú pàqiān wàng lǐ; cháng cháng zuò,bùpàqián wàn shì.(                                                                  )

Mòkàn  jiāng miàn píng rú  jìng, yào  kàn  shuǐ dǐ wàn zhàng  shēn. 

(                                                                   )  

 

第 四 单 元

sài pǎo     ténɡ ài    qī piàn   kuánɡ bēn   jiǎ ruò  yōu chóu (       )(       ) (      )  (         ) (        )(        )

shǔ jià      shí huà      ténɡ ài      pái chú      shòu yì wú qiónɡ 

(      ) (        ) (       ) (        )(                ) 

rì yuè rú suō   yōu shānɡ   chí xù    ān wèi     suī rán    wèi wèn 

(           )(        )(       )(        )(        )(        )

  lù xiàn    yònɡ tú     jiānɡ lái     jiǎn yuè    duì wu    xínɡ rónɡ 

(        ) (        )  (         ) (        ) (        )(         ) 

shènɡ dà    ɡuān zhònɡ      jiū zhènɡ    lónɡ zhònɡ    chén   

(        ) (          ) (         ) (          ) (         )

 jù lè bù    shānɡ dìnɡ    jú miàn    jiē  dào   yān  mò   dù ɡ 

(          )  (         )   (         )(       )  (        ) (        )

yì lùn      zhǔ ɡuǎi    hónɡ liànɡ    zhǔ xí tái    rén shān  rén hǎi 

(       )   (        )  (         (        )     (                ) 

fānɡ biàn    xiàn mù     qínɡ bú zì jìn      jié  zhī       shí  jiɑnɡ 

(        )   (        )   (              )  (         )     (         ) 

yā què wú shēnɡ   chénɡ xīn chénɡ yì    chāo  xiě      shuǐ  

(               )   (                   )  (         ) (          )

chénɡ rèn   yuán ɡù   ɡù yì    bào fù   suō huí   jì rán    tì  dài 

(         )  (       )  (       (      ) (        )(        ) (      )

dú zì   jiè chǐ  fèn nù   bì yè   kánɡ zhe  bú liào   jiān bǎnɡ (     )(      )(      )(       )(        ) (        )  (       ) 

 

第五单元

zhù  hè   ān  jìnɡ     jīnɡ  xǐ    yī yuàn    xuè  xínɡ    jiāo kě 

(       )  (        )   (         (        )   (        ) (         )

qīnɡ róu   shì fǒu     yī shenɡ    biǎo dá    chén jìnɡ    ɡěi 

(      )  (        )   (         ) (         )  (        ) (        ) 

Shén qì       shí  zú        qià qià        fán nǎo        hù shi       

(       )  (        ) (         )   (       )    (         )

zhōu wéi   shuǐ ɡuàn  rěn bú zhù   tuò mo  xiǎnɡ shòu   zuàn shí 

(       ) (       )(          ) (       )(         )  (       ) xǐ chū wànɡ wài   jiǔ jīnɡ  xiāo xi   huǎn hé   quán tou    shū xuè 

(            ) (       ) (       ) (       )(        )  (        ) 

zuǒ ɡù yòu pàn  xùn sù   chónɡ  fù    wài pó    jiàn yì    yǎn ɡài    

(            )(       ) (        ) (       )(        )  (       ) 

 zhì zhǐ    zhà dàn    méi mɑo   yǎo  yá     xīn xiān     què rèn 

(       )(        )(       )(        )  (        ) (        )

cōnɡ cōnɡ mánɡ mánɡ yǒnɡ chū   còu qiǎo  wū yè     (                      )       (        )      (        )   (      )

   tiǎn yi tiǎn         jìnɡ rán       láo lèi         fàn rén    

(              )   (        ) (       )    (         )

cǎo diàn    zhì zhuō fǎn zhènɡ

(        )  (        )   (         )

 

第六单元 

chuán shuō  cùn cǎo  bù shēnɡ  chà bù duō   dī dé shànɡ   ɡānɡ tiě   

(       )  (                )   (         ) (          ) (        ) 

zhuānɡ jiɑ     shā jūn   shēnɡ cún    yù fánɡ    fán zhí     bǐ jiào 

(        ) (       )(        )  (      )(       )(       )

Shì  jiè    shū cài    dǐ xiāo  yě shòu   yè mù   rè liànɡ    ào mì    

(      )(        )(        )(       ) (       )  (       ) (      ) 

 nǔ lì      shén mì   tàn  suǒ   dēnɡ shànɡ     kōnɡ    shè  shī 

(      )(      ) (       )(         ) (        )(        ) 

rèn hé      jiànɡ  lín    rèn  hé     xuán ɡuà       yí dàn wēn dù 

(       )(       ) (        )  (         )  (                ) nián línɡ   cénɡ jīnɡ   xìn xī    pò bù jí dài  chǎnɡ kāi   xiànɡ mù    

(      ) (        )  (      )  (          )  (       ) (         )

liàn liàn bù shě    mù bù zhuǎn jīnɡ   xīn qí    wǎnɡ luò    shuí zǎo 

(              )(              )(      )(      ) (      )

biàn bù  xìn xiānɡ  wǔ hú sì hǎi   mǐ láo shǔ   ɡōnɡ nénɡ   sā huǎnɡ 

(      )(       )  (          )(        ) (      )  (      )zàn tàn    lǐnɡ wù    pò hài     dīnɡ shāo    jǐnɡ chá    ɡū jì     

(      )(      )(       ) (         ) (        )(         ) zhán lǎn     jì xìn         fēn miǎo bì zhēnɡ  xiào mī mī 

(      ) (        )   (                   )(           )

 

第七单元 

 yóu yù    fǎn yìnɡ  huānɡ wú rén yān   bèi bāo   wǎn xiá     bí zi 

(      )(      )(                )(        ) (       )(      )

lànɡ huā  fánɡ zhǐ  shuāi dǎo  xiǎo zhèn   shù qǐ  wú yǐnɡ wú zōnɡ 

(       )(        )(       ) (       )  (       )(             ) 

fèi yonɡ     jiāo yì    qī hēi     zhuànɡ dǎn     bó zi      jià rì 

(       )(        )(        )  (          )  (        ) (         ) 

chǔ jìnɡ   yóu lǎn   xīn ài   chū shòu   wǎn fàn    hónɡ tónɡ tónɡ   

(      )(       )(        )(        )(         )  (              ) 

yì mú yí yànɡ      qīnɡ xī kě biàn     tān diǎn        ɡōnɡ yì pǐn   

(            )  (              )  (          )   (              )

chén liè     mínɡ bù xū chuán   ɡòu sī    zhuànɡ ɡuān    biāo zhǔn 

(       )   (                ) (         ) (           ) (         ) 

fù qián   tāo qián  wǔ ɡuān  duān zhènɡ   yóu rén   rú zhī   yá chǐ(       )(        )(        )(         ) (      )(      ) (      )

xǔ xǔ rú shēnɡ    piān piān qǐ wǔ    liàn liàn bù shě      jí jiānɡ 

(           ) (             )   (              )(         )

lì lì zài  mù      miàn miàn jù dào     tóu tóu shì dào    liú lù 

(           )  (               )   (                )   (          )

bīn bīn yǒu lǐ     xī xī xiānɡ ɡuān   zhēnɡ zhēnɡ  rì shànɡ 

(            )  (              ) (                     )

jīn jīn yǒu wèi    tāo tāo  bù  jué   yuán yuán bú duàn  ɡuān shǎnɡ     

(              )    (               )(               ) (          ) 

 

第八单元 

  tǐ       dà pén   zhēnɡ zhá   tā xià   xī miè    hòu yì  shè rì

(      )(       )(        )(       (       ) (            )

  chū    shōu  chenɡ   yínɡ jiē       tián dì      rén yān xī shǎo  

(       )(         )(         )(        ) (                 ) tú   dì      pū ténɡ     lǎo bǎi xìnɡ    yǎn zhēnɡ zhēnɡ   qú dào        

(      )(         )(            ) (               )(         ) 

tí xīn diào dǎn    rán shāo    pēn huǒ    yún xiá   yě liàn   ɡuán lǐ 

(            )   (       )  (        )(       ) (       )(        )

jīn ɡuānɡ sì shè  quē shǎo     xiónɡ xiónɡ dà huǒ   hōnɡ lōnɡ lónɡ    

(            )  (         ) (                 ) (            ) 

sì miàn bā fānɡ     qī zuǐ bā  shé       chénɡ qiān shànɡ wàn 

(           )   (               )     (                   )   

rén shān rén hǎi   chénɡ xīn chénɡ yì  wéi miào wéi xiào (              ) (                     )    (                 ) 

línɡ línɡ xīnɡ xīnɡ  jiē jiē shi shi    yù yù cōnɡ cōnɡ (                  ) (                   )      (                )

nán yuán běi zhé    shà shí jiān      nǚ wā bǔ tiān   kuā fù zhuī

(              ) (             ) (             )(               )

 wéi    kùn      ɡuàn  ɡài    hàn  zāi     dà jīnɡ xiǎo ɡuài

         )    (        )(         )(                 )

yì kǒu tónɡ shēnɡ       yì kǒu tónɡ shēnɡ

                )  (                 )

 

  评论这张
 
阅读(8)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018