注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

linyuyan

The only way on earth to multiply happin

 
 
 

日志

 
 

【转载】人教版四年级语文下册期末总复习:看拼音写词语  

2015-06-10 11:01:03|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第一单元
dònɡ tínɡ          jiānɡ nán            wán  shǎnɡ          wú  xiá
(         )      (          )      (          )      (        ) 
kuò  sàn           pān   dēnɡ          tài  shān           luò tuó 
(         )      (          )      (          )      (        ) 
pínɡ zhànɡ         zhè   jiānɡ         yóu  tónɡ           yōnɡ  jǐ 
(         )      (          )      (          )      (        ) 
kǒnɡ  xì           yǎnɡ  wò             tún   bù           shāo  wēi
(         )      (          )      (          )      (        ) 
é   jiǎo           cā   shānɡ           wān   yán          yī   jù
(         )      (          )      (          )      (        ) 
jìnɡ  tínɡ  shān          bō lán zhuànɡ kuò        wēi  fēnɡ  wù  lì
(               )      (                )      (               ) 
shuǐ pínɡ rú jìnɡ         fēnɡ luán xiónɡ wěi      sè  cǎi  mínɡ lì
(               )      (                )      (               ) 
hónɡ  yè  sì huó          bá   dì   ér  qǐ       Lián  mián  bú  duàn
(               )      (                )      (               ) 
qí fēnɡ luó lìe          xínɡ tài  wàn  qiān      tū  wù  sēn  yǜ
(               )      (                )      (               ) 
     
        
 
第二单元
wéi  chí            cái  fù           jīnɡ  zhàn           qì  zhòn
(         )      (          )      (          )      (        ) 
shǔ  yú             bǎi  huò           qínɡ  xínɡ          dào   dé
(         )      (          )      (          )      (        ) 
hào  mǎ             xiànɡ  pí          zūn   yán           táo  nàn 
(         )      (          )      (          )      (        ) 
shàn  liánɡ         pǔ  shí            kuǎn   dài          lì   wài
(         )      (          )      (          )      (        ) 
hóu  jié            zàn   shǎnɡ        chuí  bèi         jiānɡ yìnɡ 
(         )      (          )      (          )      (        ) 
xǚ  pèi             bō  diàn  huà            huǎn huǎn  shǐ  ɡuò 
(           )      (                )      (               ) 
mèn  mèn  bú  lè       mí  huò  bù  jǐe       miàn  chénɡ  cài  sè
(               )    (                )     (                )      
  lánɡ  tūn   hǔ   yàn    ɡǔ shòu  rú  chái      pí  bèi   bù   kān
(               )    (                )     (                )      
  
第三单元
lǚ yóu              yòu ɡuī            shā tān           zhēn chá
(         )      (          )      (          )      (        ) 
qǐ tú               qínɡ yuàn          chǔn shì          fǎn huí
(         )      (          )      (          )      (        ) 
hǎi ōu              bǔ jiù             biān  fú          qīnɡ lǎnɡ
(         )      (          )      (          )      (        ) 
bǔ zhuō             fēi é              wén  zǐ           bì kāi  
(         )      (          )      (          )      (        ) 
mǐn ruì             línɡ dānɡ          cānɡ  yinɡ        tuī  jìn
(         )      (          )      (          )      (        ) 
jiē kāi               zhànɡ ài wù              ruò wú qí shì
(           )      (                )      (               ) 
yínɡ ɡuānɡ pínɡ      zhēnɡ xiān kǒnɡ hòu       hénɡ  qī  shù  bā
(               )    (                )     (                )      
yú bù kě jí            qì chuǎn xū xū          xiǎnɡ chè yún xiāo
(               )    (                )     (                )      
jiàn sǐ bú jiù         yú ɡuàn ér chū
(               )    (                )       
      
第四单元
chén jì            pán wèn             kǒu shào            mái fu
(         )      (          )      (          )      (        ) 
nínɡ shén          shāo huǐ             wéi hù           zhuànɡ liè
(         )      (          )      (          )      (        ) 
xī shēnɡ           xiè yì              chén jìn           shēn qínɡ
(         )      (          )      (          )      (        ) 
kǎi xuán           zhēnɡ yī             nínɡ ɡù             ā yí
(         )      (          )      (          )      (        ) 
jīnɡ tōnɡ          jīnɡ jì              ɡònɡ xiàn         shènɡ tán
(         )      (          )      (          )      (        ) 

zuì è               hū yù              jiàn kānɡ        mó mó hū hū
(         )      (          )      (          )    (           ) 
zá cǎo cónɡ shēnɡ       jù jīnɡ huì shén        bù huānɡ bù mánɡ
(               )    (                )     (                )         
duàn duàn xiù xiù    yǒnɡ zhù rén jiān   yǐ fánɡ wàn yī
(               )    (                )     (                )         
第五单元
nónɡ yù            liú lián           xiǎo jìnɡ          liú chànɡ
(         )      (          )      (          )      (        ) 
yǐn dǎo            qiǎo rán            línɡ xìnɡ          jīnɡ lì
(         )      (          )      (          )      (        ) 
shùn jiān           pū shǎn            ɡài niàn            hú xiàn
(         )      (          )      (          )      (        ) 
fēi xiánɡ           quán lì            bīn fēn             ɡǔ dònɡ
(         )      (          )      (          )      (        ) 
yuè dònɡ            yù wànɡ            chōnɡ pò           jiān yìnɡ
(         )      (          )      (          )      (        ) 
bù qū              zhuó zhuànɡ         chén wěn           zhèn hàn 
(         )      (          )      (          )      (        ) 
zāo tà              duǎn zàn           yǒu xiàn           zhēn xī 
(         )      (          )      (          )      (        ) 
huá fán yè mào          kē kē bàn bàn            duō zī duō cǎi
(               )    (                )     (                )         
第六单元
pénɡ jià            fēnɡ qù            zhuānɡ shì         shùn xù
(         )      (          )      (          )      (        ) 
zhào lì            qiáo jiàn           shuài lǐnɡ          mì shí
(         )      (          )      (          )      (        ) 
dǎo yī              xiànɡ wǎn           ɡuī cháo           hé xié
(         )      (          )      (          )      (        ) 
xīn kǔ             cán sānɡ            ɡēnɡ tián           bái lù
(         )      (          )      (          )      (        ) 
jī ɡuān huā               dà lì jú               cuī mián qǔ
(               )    (                )     (                )         
fánɡ qián wū hòu          tiān gāo dì kuò         yuè mínɡ rén jìnɡ
(               )    (                )     (                )         
第七单元
biàn lùn           xún chánɡ            jiě dá           xìn fènɡ 
(         )      (          )      (          )      (        ) 
rónɡ xǔ            wéi bèi              cénɡ jīnɡ         tuō zhù
(         )      (          )      (          )      (        ) 
jiě shì            jiào shòu            xuān bù            ɡù zhì
(         )      (          )      (          )      (        ) 
lán ɡān              bà le              jìnɡ jìe           xiù huā
(         )      (          )      (          )      (        ) 
chǎnɡ huī               lónɡ yǎ rén            dǎn dà wànɡ wéi
(               )    (                )     (                )         
qīnɡ chè jiàn dǐ      shǎnɡ xīn yuè mù          rónɡ wéi yì tǐ
(               )    (                )     (                )         
yì sī bù ɡǒu   
(               )           
第八单元
qī zǐ              bài jiàn             lǐ cǎi           chánɡ wèi
(         )      (          )      (          )      (        ) 
tānɡ yào             yī zhì             pēn shè            huǒ yàn 
(         )      (          )      (          )      (        ) 
qū ɡǎn              lǐnɡ xiù            chénɡ fá          jìnɡ pèi
(         )      (          )      (          )      (        ) 
huǒ zhǒnɡ            zào fú             wéi kànɡ           hěn xīn
(         )      (          )      (          )      (        ) 
shuānɡ xī           zhuó shí            ɡān zànɡ
(         )      (          )      (          )      
jì chānɡ xué shè    bǎi fā bǎi zhònɡ      qì jí bài huài
(               )    (                )     (                )         
biǎn què zhì bìnɡ    wú nénɡ wéi lì       qū hán qǔ nuǎn  
(               )    (                )     (                )     

  评论这张
 
阅读(10)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018