注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

linyuyan

The only way on earth to multiply happin

 
 
 

日志

 
 

人教版 第八册拼音复习  

2015-06-10 10:45:48|  分类: 教学资料 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

人教版 第八册拼音复习

第一单元  

 d?nɡ tínɡ  jiānɡ nán  wán shǎnɡ  wú xiá  jìnɡ tínɡ shān  bō lán zhuànɡ ku?  

(       )  (       )  (      )  (      )  (            )  (               )

 ku? sàn   pān dēnɡ   tài shān  lu? tu? shuǐ pínɡ rú jìnɡ  fēnɡ luán xi?nɡ wě

 (       )  (       )  (      )  (      )  (            )  (               )

 pínɡ zhànɡ zh? jiānɡ  y?u t?nɡ  yōnɡ jǐ  h?nɡ y? sì hu?    bá dì ?r qǐ

 (       )  (       )  (      )  (      )  (            )  (               )

 kǒnɡ xì    yǎnɡ  w?  tún bù   shāo wēi  qí fēnɡ lu? lìe   xínɡ tài wàn qiā

 (       )  (       )  (      )  (      )  (            )  (               )

 ?  jiǎo     cā shānɡ   wān yán  yī jù    s? cǎi  mínɡ lì    wēi fēnɡ wù lì 

 (       )  (       )  (      )  (      )  (            )  (               )

 Lián mián bú duàn    tū  wù  sēn  yǜ  

 (               )   (               )                  

 ,澄江一道月分明。  大漠孤烟直,                  

 。                       

 ,无数夕阳山。                

 ,海上明月共潮生。     浮天水送无穷树, 

 

              

 。   第二单元  班级:      姓名:         学号:         分数:

 w?i chí    cái fù     jīnɡ zhàn    qì zh?nɡ   dào d?     qínɡ xínɡ 

(     ) (     ) (       ) (      ) (      ) (       )

 shǔ  yú    bǎi  hu?    lánɡ  tūn   hǔ   yàn      ɡǔ sh?u  rú  chái 

(     ) (     ) (                  )    (                ) 

hào  mǎ   xiànɡ pí    zūn  yán    táo   nàn    pí  b?i   bù   kā

(     ) (     ) (       ) (       )   (                 ) 

shàn liánɡ   pǔ  shí    kuǎn  dài    lì wài      miàn  ch?nɡ  cài  s? 

(     ) (     ) (       ) (       )   (                 )

 h?u  ji?    zàn shǎnɡ   chúi  b?i    jiānɡ yìnɡ    mí  hu?  bù  jǐe 

(     ) (     ) (       ) (       )   (                 )

 xǚ  p?i     bō diàn huà  huǎn  huǎn  shǐ ɡu?     m?n  m?n  bú  l?   

(     ) (        ) (                 )  (                 )  

 

       

 ,行必果。  爱人者,      

 ;敬人者,       

 。   与朋友交,         

 。           

 ,勿施于人。     

 ,以及人之老;    

 ,以及人之幼。 

 

班级:         学号:         姓名:          分数:

  人教版小学语文第八册看拼音写词语(八个单元)  第三单元    

 

 lǚ y?u    y?u ɡuī   shā tān    zhēn chá   jiàn sǐ bú jiù    yú ɡuàn ?r chū 

 (      )  (      )  (       )  (       )  (           )  (             ) 

 qǐ tú   qínɡ yuàn  chǔn shì    fǎn huí   tuī jìn    zhànɡ ài wù   jiē kā

(      )  (      )  (       )  (       )  (       )  (         )  (       )

 hǎi ōu     bǔ jiù    biān  fú   qīnɡ lǎnɡ  zhēnɡ xiān kǒnɡ h?u  cānɡ yinɡ

 (      )  (      )  (       )  (       )  (                  )  (       )

 bǔ zhuō    fēi ?     bì kāi    mǐn ruì   h?nɡ qī shù bā  yínɡ ɡuānɡ pínɡ 

(      )  (      )  (       )  (       )  (             )  (              )

 línɡdānɡ   ru? wú qí shì  xiǎnɡ ch? yún xiāo  qìchuǎn xū xū   yú bù kě jí 

(      )  (             )  (              )  (            )  (           ) 

天上鱼鳞斑,               

 。    鸡迟宿,鸭欢叫,                 

 。                

 ,种瓜点豆。      朝霞不出门,                     

 。 蚂蚁搬家蛇过道,               

 。春雾风,夏雾晴,            

     

 。    第四单元     班级:      姓名:         学号:         分数:

 

 ch?n jì   pán w?n   kǒu shào    mái fu   m? m? hū hū    yǐ fánɡ wàn yī  

(     )  (      )   (       )  (      )  (            )  (              ) 

 nínɡ sh?n  shāo huǐ  w?i hù  zhuànɡ li?  yǒnɡ zhù r?n jiān  duàn duàn xiù xiù 

(       )  (      )  (     ) (         ) (               )  (              )

 xī shēnɡ    xi? yì    ch?n jìn    shēn qínɡ  jù jīnɡ huì sh?n     ā 

 (       )  (      )   (       )   (       )  (              )   (      )

 kǎi xuán    zhēnɡ yī   nínɡ ɡù   zá cǎo c?nɡ shēnɡ   jīnɡ tōnɡ    jīnɡ jì 

(       )  (      )   (       )   (               )  (        )  (       ) 

ɡ?nɡ xiàn  sh?nɡ tán   bù huānɡ bù mánɡ    zuì ?     hū yù    jiàn kānɡ 

(       )  (        )  (                )  (      )  (       )  (        ) 

zhī jǐ zhī bǐ   bǎi zhàn bǎi sh?nɡ    chū qí bú yì   ɡōnɡ qí bú b?i 

(            ) (                )  (         )(        )

 sh?n  chū  guǐ m?   suǒ xiàng  wú dí   sì miàn chǔ ɡē    bīnɡɡuì sh?n sù

 (                )  (                ) (               )  (              ) 

 

班级:         学号:         姓名:          分数:

 

  人教版小学语文第八册看拼音写词语(八个单元)  第五单元  

 

n?nɡ yù    liú lián    xiǎo jìnɡ    liú chànɡ    zhēn xī      zh?n hàn

 (      )   (      )   (       )   (       )    (       )   (          )

 yǐn dǎo    qiǎo rán    línɡ xìnɡ    jīnɡ lì     yǒu xiàn     ch?n wě

(      )   (      )   (       )   (       )    (       )   (          )

 shùn jiān    pū shǎn   ɡài niàn     hú xiàn     duǎn zàn     zhu? zhuànɡ

 (      )   (      )   (       )   (       )    (       )   (          )

 fēi xiánɡ    quán lì    bīn fēn     ɡǔ d?nɡ      zāo tà       bù qū

 (      )   (      )   (       )   (       )    (       )   (          ) 

yu? d?nɡ    yù wànɡ  chōnɡ p?    jiān yìnɡ    huā fán yè mào

 (       )  (      )   (       )   (       )    (            )   

 kē kē bàn bàn       duō zī duō cǎi 

 (            )     (               )    

 

 第六单元         班级:      姓名:         学号:         分数:

 

  p?nɡ jià      fēnɡ qù     zhuānɡ shì     shùn xù       cuī mián qǔ 

(       ) (      )  (        )  (       )  (            )

 zhào lì      qiáo jiàn      shuài lǐnɡ     mì shí          dà lì jú 

(       ) (      )  (        )  (       )  (            ) 

dǎo yī       xiànɡ wǎn    ɡuī cháo    h? xi?  jī        ɡuān huā 

(       ) (       ) (        )  (       )  (            )

 xīn kǔ        cán sānɡ    ɡēnɡ tián        bái lù  

(       ) (       ) (        )  (       )  

 fánɡ qián wū h?u    tiān gāo dì ku?     yu? mínɡ r?n  jìnɡ  

(             )  (            )  (                )  

 

乡村四月                 四时田园杂兴                               

                                   

第七单元   

 

biàn lùn   xún chánɡ   jiě dá  xìn f?nɡ  r?nɡ xǔ  w?i b?i   r?nɡ w?i yì tǐ 

(      )(      )(      )(      )(      )(      )(           )

 tuō zhù     jiě shì  jiào sh?u  xuān bù   ɡù zhì  lán ɡān   yì sī bù ɡǒu 

(      )(      )(      )(      )(      )(      )(           )

 jìnɡ jìe    xiù huā chǎnɡ huī dǎn dà wànɡ w?i  l?nɡ yǎ r?n   c?nɡ jīnɡ 

(      )(      )(      )(              )(          )(        )

 qīnɡ ch? jiàn dǐ   shǎnɡ xīn yu? mù    bà le     xi?ng xīn zhuàng zhì 

(               )(               )(        ) (                ) 

jiān dìnɡ bù yí     zì qiánɡ bù xī   jǜ shā ch?nɡ tǎ    yǒu shǐ yǒu zhōnɡ 

(               )(               )(             ) (                )

 

 chí zhī yǐ h?nɡ    quán lì yǐ fù      zhīnán ?r tuì     cùn jìn chǐ tuì  

(               )(               )(             ) (                )   

 

  第八单元     班级:      姓名:         学号:         分数: 

 

 qī zǐ    bài jiàn    lǐ cǎi    chánɡ w?i  shuānɡ xī    zhu? shí    ɡān zànɡ

 (      )  (      )  (      )  (       )  (       )   (      )    (       )

  tānɡ yào   yī zhì   pēn sh?   huǒ yàn  jì chānɡ xu? sh?  bǎi fā bǎi zh?nɡ  

(      )  (      )  (      )  (       )  (             )   (             ) 

 qū ɡǎn   lǐnɡ xiù   ch?nɡ fá   jìnɡ p?i  biǎn qu? zhì bìnɡ  wú n?nɡ w?i lì

  (      )  (      )  (      )  (       )  (             )   (             )

 huǒ zhǒnɡ  zào fú    w?i kànɡ  hěn xīn   qū hán qǔ nuǎn    qì jí bài huài 

 (      )  (      )  (      )  (       )  (             )   (             )

 

 水滴石穿  ——               

 。      早开的红梅——               

 。 砌墙的石头——               

 。      周瑜打黄盖——               

 。 王羲之写字——               

 。      关羽是荆州——               

 。 八仙过海  ——               

 。      阿斗当皇帝

                               

                                   

                               

                                   

                               

  评论这张
 
阅读(8)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018