注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

linyuyan

The only way on earth to multiply happin

 
 
 

日志

 
 

人教版 第七册拼音复习  

2015-06-10 10:22:56|  分类: 教学资料 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

 人教版 第七册拼音复习

期末看拼音写词语复习(一二单元) 成绩:       

guān cháo  chēng hū  yán guān zhèn  lóng zhào  méng méng xì yǔ   

(      )  (        )  (          )  (      )  (              )

báo wù  áng shǒu dōng wàng    fèi téng  héng guàn jiāng miàn   

(     )  (                )  (       ) (                  ) 

yī jiù   huī fù   cànlàn  zhú gān  báimángmáng shuāngjiǎng  (      ) (      )  (       ) (       )  (         ) (       )

guīlǜ   yīzhī  yīzhū   féngxì  yàoyǎn  shùshāo  jìng jì

(    )(     )(     )(     )(     )(      )(      )

kuān kuò  bēnténg  ruòyǐnruòxiàn     fēngpínglàngjìng  

(      ) (       ) (            ) (                     )

shuǐtiānxiàngjiē  qítóubìngjìn  màntiānjuàndì 

(            )(             )(           )

páshānhǔ  zhànmǎn  pùshàng  jūnyún  zhòngdié  jīngyè  yèbǐng  

(      ) (      ) (      ) (      ) (     ) (      )(    )

chùjiǎo  hénjì     zhújiàn  zhùzhái  yǐnbì   fàngqì  háobúkěxī  

(    ) (       ) (      ) (     ) (      )(    )(        )

Suíyù ér ān  xuǎnzé  zhùzhǐ  dòngxué  wājué  sōusuǒ  qīngxié 

(         ) (      ) (    ) (     ) (    )(     )(       )

bātǔ   pāochū  kōngxì  xīn xiǎng  yǐncáng  róuruò  píngtǎn 

(     ) (     ) (     ) (       ) (      ) (      )(      )

kuānchǎng  yǐn rén zhù yì 

期末看拼音写词语复习(三四单元) 成绩:       

yángyì  yǔnxǔ  wéiqiáng gàoshìpái  zēngtiān xùn chì fù gài 

(   ) (     ) (     ) (      ) (       ) (     )(      )

níngshì  huǒlàlà   lěngkù   yúkuài  chāichú    róng huà  

(     ) (      ) (     ) (       ) (      ) (       )

shèngxià  fá mù  méi yóu dēng lóngdōng  gūdú  xiānhuāshèngkāi

(      ) (    ) (        ) (      ) (     ) (          )

lǜ shù  chéng yīn xiān guǒ piāoxiāng kuángfēngdàzuò xuěhuāfēiwǔ

(     )(       ) (                ) (            ) (        )

Cǎocuìhuākāi   tóujǐng  zhèngzhòng  lìshēnghēchì jīngjù  

(           ) (       ) (          ) (          ) (     ) 

yīrìsāncān  tǎngruò   yǐnshuǐ shìhòu  píqì dūnzhe   jiàzǐshízú

(          )(      )(       )(     )(   )(    )(      )          

gòngyǎngbúzhōu xìnggé  rènpíng  tānwán  jìnzhí  zhuāyǎng 

(            )(     )(        )(      )(     )(        )

gǎozhǐ cǎiyìn  méihuā  hǔtóushéwěi  diēdǎo  pèngzhuàng  kāipì

(   )(     )(     )(          )(     )(        )(      )

gāoào zīwèi  zébèi júcùbúān háobúxiàngràng cóngróngbúpò 

(   )(    )(    )(      )(            )(           )

yángchángérqù kōngkōngrúyě búshèngqífán  bíngxīníngshì línjìn

(        )(          )(          )(        )(      )

biànhuàduōduān  zhīzhéhuāluò  biàn huà duō duān zhīzhéhuāluò

期末看拼音写词语复习(五六单元) 成绩:       

Chóng shānjùnlǐng  pán xuán  jiā yù guān  chéng zhuān   gé lí  (            ) (      )(        ) (           )(     )

Tún bīng  bǎo lěi  dǎ zhàng  fúshǒu   zhìhuì    qìpòxióngwě

(    )(     )(      )(      )(      )(            )

dà diàn  chángláng   zhùzi  zāimǎn  jiàn zhù  fó xiāng gé  

(     )(        )(     )(     )(      )(            )

zhūhóng  dī àn  diāokè   shī zi  zītàibúyī    chéngqiáng  súyǔ

(    )(     )(     ) (    )(         )(           )

 hū ying  jiānbǎng  níngjié  gōngdiàn   cōngyù    yǎnyìng 

(     )(        )(      )(       )(     )(         )

jīnbìhuīhuáng  shén qīngqìshuǎng  yǐn yǐn yuē yuē   lǎnduò 

(          )(               )(                )(       )

shānhóngbàofā  měngzhǎng  tuōxiéwǎnkù píngwěn     pínghéng 

(          )(         )(         )(      )(      )

xiédiàoyǒuxù  fúshēn  hǎixiá  guìshù  yízhí  táiwān  (         )(     )(     )(      )(     )(    )(    )

xíjī yúzhèn  mǎnhuáixīwàng  kōngkuàng  zàntíng  gǔròutóngbāo  

 

(   )(     )(         )(         )(       )(          )

Xuèmàixiànglián jiān gé  liánjié  kuàyuè  cāngbái    hóngrùn

(            )(     )(       )(     )(       )(      ) xìngyùn  qīdài  qīngbōyàngyàng  lǐ suǒ dāng rán  tán hé róng yì 

(      )(    )(          )(            )(            )

Píng ān wú shì  tū rú qí lái  xuè mài qīn qíng

(        )(        )(           )

 

期末看拼音写词语复习(七八单元) 成绩:       

dì guó zhǔ yì     zūjiè  zhènxìngzhōnghuá  mófàn  chuǎng guā

(          )(     )(              )(     )(         )

rè nào fēi fán  xún jǐng  chǎo rǎng  fù nǚ   chéng chù  bófù

(         )(       )(       )(     )(       )(     )

yī piān  tuījiàn  fānkāi  yǎnlián  yīyè  shān diào  dòng cí 

(     )(       )(     )(      )(    )(     )(       )

zàorè   wòshǒu  róngqià   huánghūn  kètīng   mómóhúhú

(     )(    )(       )(       )(     )(           )

bàofù  xiōnghuái  hècǎi  tuījiàn  guīfàn  dēnghóngjǐulǜ

(    )(        )(    )(       )(    )(              )

Fēng hé rì lì  yào wǔ yáng wēi  dé yìyángyáng    gǎi guān

(          )(              )(             )(          ) chéngdù  yīlài  nónggēngshèhuì  téngyúnjiàwù  huànxiǎng 

(     )(    )(             )(           )(         )

qiánrù  yuán zǐ hé  chéngkòngdiànhuà  liánxì  zhéxuéjiā  

(    ) (         )  (              )  (    )  (       )

guīgēndàodǐ  kǒnglóng  xiōngměng  bènzhòng  gēzi  bújǐn  

(          )(      )(        )(       )(    )(      )

dùnshí  miáohuì  shídūn  qīngyíng  mǐnjié    zhǎnxīn

(   )(      )(     )(       )(      )(        )

jìtuō  dòngchá  yīntèwǎng  hūfēnghuànyǔ  chūhūyìliào 

(    )(     )(        )(            )(          )

xīnxǐruòkuáng  xíng tài gè yì

(          )(              )

 

 

 

 

 

第一单元

kuān kuò bó wù lǒng zhào fèi téng bēn téng yī jiù huī fù
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

càn làn zhú gān guī lǜ fèng xì zhào yào shù shāo
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jì jìng bái máng máng ruò yǐn ruò xiàn áng shóu dōng wàng
( ) ( ) ( ) ( )

fēng píng làng jìng shuǐ tiān xiāng jiē héng guàn jiāng miàn
( ) ( ) ( )

qí tóu bìng jìn màn tiān juǎn dì 
( ) ( )

第二单元

jūn yún shèn zhòng chóng dié yě bǐng chù jiǎo hé jì 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zhú jiàn xiū xiǎng zhù zhái yǐn bì yǐn cáng xuǎn zé
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zhù zhǐ dòng xué róu ruò sōu suǒ qǐng xié píng tǎn
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 

bā tǔ kuān chǎng yǐn rén zhù yì háo bù kě xī 
( ) ( ) ( ) ( )

suí yù ér ān 
( )

第三单元

yáng yì yǔn xǔ wéi qiáng lóng dōng gū dú xùn chì fù gài
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

níng shì lěng kù yú kuài chāi chú shèng xià fá mù
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

gào shì pái huǒ là là méi yóu dēng xiān huā shèng kāi
( ) ( ) ( ) ( )
lǜ shù chéng yīn xiān guǒ piāo xiāng xiān huā shèng kāi
( ) ( ) ( )

kuáng fēng dà zuò xuě huā fēi wǔ cǎo cuì huā kāi 
( ) ( ) ( )

第四单元

gāo ào zhèng zhòng jīng jù zī wèi tǎng ruò shì hòu
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

pí qì zé bèi líng jū xìng gé rèn píng tān wán
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jìn zhí gǎo zhǐ méi huā diē dǎo kāi pì jú cù bù ān
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

háo bù xiāng ràng yí rì sān cān cōng róng bǔ pò
( ) ( ) ( )

yáng cháng ér qù kōng kōng rú yě gòng yǎng bù zhōu
( ) ( ) ( )
bù shèng qí fán jià zi shí zú bǐng xī nīng shì
( ) ( ) ( )

biàn huà duō duān zhī shé huā luò 
( ) ( )

第五单元

pán xuán c héng zhuān chéng qiáng tún bīng bǎo lěi
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

dǎ zhàng hū yìng jiān bǎng zhì huì níng jié cháng láng
( ) ( ) (


) ( ) ( ) ( )

zhù zi jiàn zhù gōng diàn cōng yù yǎn yìng zhū hóng
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

dī àn diāo kè shī zi qì pò xióng wěi jīn bì huī huáng
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shén qīng qì shuǎng yǐn yǐn yuē yuē zī tài bù yī fú xiāng gé
( ) ( ) ( ) ( )
第六单元

jiàn gé lǎn duò sú yǔ píng héng lián jié kuà yuè
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

hǎi xiá guì shù cāng bái hóng rùn yí zhí xìng yùn
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

tái wān xí jī qī dài kōng kuàng shān hóng bào fā
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
zàn tíng qīng bō yàng yàng lǐ suǒ dāng rán tán hé róng yì
( ) ( ) ( ) ( )

píng ān wú shì tū rú qí lái gǔ ròu tóng bāo
( ) ( ) ( )

xùe mài qīn qíng 
( )


第七单元

bó fù mó fàn xún jǐng chǎo rǎng chéng chǔ bào fù 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xiōng huái hè cǎi tuī jiàn yǎn lián shān diào guī fàn
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zào rè róng qià huáng hūn kè tīng


dì guó zhǔ yì
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

dēng hóng jiǔ lǜ rè nào fēi fán fēng hé rì lì
( ) ( ) ( )

yào wǔ yáng wēi dé yì yáng yáng zhèn xīng zhōng huá
( ) ( ) ( )

第八单元

gǎi guān chéng dù yī lài jì tuō huàn xiǎng dòng chá
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

lián xì kǒng lóng xiōng měng gē zi miáo huì qīng yíng
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

mǐn jié yīn tè wǎng yuán zǐ hé zhé xué jiā
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

hū fēng huàn yǔ xíng tài gè yì guī gēn dào dǐ
( ) ( ) ( )

xīn xǐ ruò kuáng chū hū yì liào chéng kòng diàn huà
( ) ( ) ( )

nóng gēng shè huì téng yún jià wù 
( ) ( )

 

  评论这张
 
阅读(7)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018